آيا غسل مستحبي از وضو كفايت مي كند

۲۵/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

آيا غسل مستحبي از وضو كفايت مي كند غسل جايگزين وضو پرسش 114 . با چه غسل هايى مى توان نماز خواند؟ [...]