كفاره نزديكی در زمان حيض

۲۲/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

كفاره نزديكی در زمان حيض 1-نزدیکی در زمان حیض هم بر مرد و هم بر زن حرام و گناه است.  [...]