اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرد

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرد اگر قضای روزه ماه رمضان بر کسی واجب شد و آن [...]