حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه

۲۳/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه ۱- مطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصي سايت هدانا [...]