مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواند

۲۰/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواند  [مسافر نداند یا فراموش کند که باید شکسته بخواند] مسأله 1357 کسی که [...]