حكم نوشيدني درست شده با قارچ کامبوجا

۱۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 حكم نوشيدني درست شده با قارچ کامبوجا طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي سؤال 45 ـ «کامبوجیا» قارچى است [...]