احکام مزارعه چیست

۲۷/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیست مُزارعَه مسأله 2228 مزارعه آن است که مالک (1) با زارع به این قسم [...]