حكم استفاده از واكس و روغن و ژل مو در وضو

۱۲/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

حكم استفاده از واكس و روغن و ژل مو در وضو و غسل     ژل مو پرسش 69 . [...]