وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است

۲۰/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است مطابق نظر آيت الله خامنه اي قضاى نماز و روزه [...]