بررسي حديث تشبيه امام حسین به چشم پشه

۰۳/مرداد/۱۳۹۴|حديث پژوهي|

بررسي حديث تشبيه امام حسین به چشم پشه سوال : آيا مطلب و حديث زير صحيح است؟ «...چرا پیامبر به امام [...]