مستحب و مکروه خرید و فروش

۰۴/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

مستحب و مکروه خرید و فروش مستحب و مکروه خرید و فروش در نوشتار قبل «  معاملات باطل و حرام [...]