لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد

۰۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

لباس نمازگزار از اجزاء مردار نباشد   شرط سوم لباس نمازگزار [مسأله 821 لباس نمازگزار نباید از اجزاء حیوان مرده [...]