رجوع زن به دكتر مرد متخصص

۲۴/آذر/۱۳۹۴|احكام زنان, احكام نگاه|

رجوع زن به دكتر مرد متخصص دندان پزشك نامحرم پرسش 121. رجوع بيمار به دندان پزشك نامحرم، چه حكمى دارد؟ همه [...]