قصد اقامت ده روز حائض چگونه است

۰۸/خرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

قصد اقامت ده روز حائض چگونه است قصد اقامت ده روز حائض چگونه است سوال: خانمی که حائض هست و [...]