قصد اقامت ده روز حائض چگونه است

۰۸/خرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

قصد اقامت ده روز حائض چگونه است سوال: خانمی که حائض هست و به مسافرت رفته، از چه زمانی باید [...]