فضله پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد

۱۳/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

فضله پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد در نوشتار قبل حکم ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت به صورت [...]