حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه

۰۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه مسأله 863 زنی که پرستار بچه است] اشاره مسأله 863 زنی که پرستار [...]