حكم پرداخت نكردن شارژ ساختمان

۰۸/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

حكم پرداخت نكردن شارژ ساختمان (مجتمع مسكوني) حكم پرداخت نكردن شارژ ساختمان حکم وضو و غسل با آب غصبی در [...]