اگر مهريه را پدر شوهر متكفل شود

۲۵/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

اگر مهريه را پدر شوهر متكفل شود كفالت مهريه پرسش 63 . اگر مادر يا پدر شوهر مهريه عروس را [...]