وضو با دست شكسته و گچ گرفته

۱۰/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

وضو با دست شكسته و گچ گرفته 1-در نوشتار قبل « اگر در اعضای وضو زخم یا بریدگی باشد » مطرح شد [...]