پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

پاک کردن کف پا و ته کفش نجس با زمین 2 زمین [زمین با سه شرط، کف پا و ته [...]