قرائت یک سوره پس از حمد در نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

قرائت یک سوره پس از حمد در نماز قرائت [ در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه] مسأله 978 [...]