شرط حق طلاق برای زن در ضمن عقد

۲۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

شرط حق طلاق برای زن در ضمن عقد [مسأله 2539] مسأله 2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط [...]