پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز

۱۷/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا [...]