آب وضو مباح باشد

۱۰/مرداد/۱۳۹۵|وضو|

آب وضو مباح باشد در نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما [...]