وضو در دانشگاه و يا محل كار

۰۱/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

وضو در دانشگاه و يا محل كار وضو در دانشگاه پرسش 39 . آيا جايز است در دانشگاه وضو بگيريم [...]