آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند تيمم و عروسى پرسش 189 . خانم هايى كه براى مجلس عروسى و [...]