وضوی معلولین قطع دست

۰۹/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

 وضوی معلولین قطع دست وضوى معلول پرسش 55 . چگونه فردى كه داراى يك دست است، وضو بگيرد؟ همه مراجع: [...]