خمس وسایل منزل

۰۱/شهریور/۱۳۹۵|خمس|

خمس وسایل منزل خمس وسایل منزل 1-در نوشتار قبل حکم خمس مواد مصرفی و خوراکی (کالاهای مصرفی بی دوام) مطرح شد از [...]