دینار و مثقال شرعی چند گرم است

۰۸/مهر/۱۳۹۵|حدود و قصاص و ديات|

دینار و مثقال شرعی چند گرم است دینار و مثقال شرعی چند گرم است مطابق نظر آيت الله خامنه اي [...]