نياز عقل به وحي

۲۱/شهریور/۱۳۹۴|مقالات|

نياز عقل به وحي با وجود عقل و علم و دانش چه نيازي به وحي است؟ پاسخ:  ضرورت و نیاز [...]