آیا معین کردن وجه نیت روزه لازم است

۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

آیا معین کردن وجه نیت روزه لازم است  [اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگری بگیرد] مسأله 1555 اگر بخواهد [...]