مصرف کردن وام در غير جهت آن

۲۳/بهمن/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

مصرف کردن وام در غير جهت آن مصرف کردن وام در غير جهت آن وام بانكي / تغيير مصرف وام [...]