ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر

۲۳/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر ازدواج مجدد پرسش 35 . آيا مرد متأهل، مى تواند بدون اجازه همسرش، با زن [...]