مسافت شرعی چیست

۲۲/خرداد/۱۳۹۵|احكام مسافر|

مسافت شرعی چیست برای اینکه مسافر بتواند نماز را شکسته بخواند باید هشت شرط را رعایت کند، در نوشتار قبل [...]