حکم هروله در عزاداری چیست

۱۳/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم هروله در عزاداری چیست حکم هروله در عزاداری چیست «هَرْوَله» یعنى حرکت سریع که میان راه رفتن و دویدن [...]