دادن قرآن به کافر چه حکمی دارد

۰۷/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

دادن قرآن به کافر چه حکمی دارد [دادن قرآن به کافر] مسأله 139 احتیاط واجب آن است که از دادن [...]