ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه

۲۸/آبان/۱۳۹۵|احکام هنر|

ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد [...]