تغییر نیت نماز عشا به مغرب

۰۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

تغییر نیت نماز عشا به مغرب [در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم ] مسأله 759 اگر در نماز [...]