آیا نیت روزه باید بر زبان گفته شود

۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

آیا نیت روزه باید بر زبان گفته شود گفتن نیت روزه بر زبان لازم نیست همینکه شخص قصد روزه داشته [...]