نیت نماز چگونه باید باشد

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نیت نماز چگونه باید باشد [ انسان باید نماز را به نیت قربت انجام دهد] مسأله 943 انسان باید نماز [...]