نگاه استاد و شاگرد نامحرم

۰۴/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

نگاه استاد و شاگرد نامحرم نگاه به استاد پرسش 13. حكم نگاه پيوسته به صورت استاد زن، در هنگام درس [...]