اگر زن نوع استحاضه را تشخيص ندهد

۱۳/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر زن نوع استحاضه را تشخيص ندهد در نوشتار قبل نظر مراجع از رساله توضیح المسائل پیرامون همین مطلب مطرح [...]