نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد

۰۶/خرداد/۱۳۹۴|احكام نماز|

نوافل چيست و چگونه انجام مي گيرد نافله به معني دنباله يا نوه و يا غنيمت مي باشد. در اصطلاح فقها [...]