نمازهای واجب را نام ببرید

۳۰/فروردین/۱۳۹۵|احكام نماز|

نمازهای واجب را نام ببرید نمازهای واجب نمازهای واجب شش است : اول نماز یومیه . دوّم نماز آیات . [...]