خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن

۰۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند مسأله [...]