خواندن نماز قضاي شخص زنده

۱۶/آبان/۱۳۹۴|احكام نماز|

خواندن نماز قضاي شخص زنده خواندن نماز قضاي شخص زنده سوال : آيا بجاي فرد زنده مي توان نماز قضا [...]