خواندن نماز قضا در حال استحاضه

۱۴/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

خواندن نماز قضا در حال استحاضه در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا [...]