نماز عيد فطر و عيد قربان‏

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

نماز عيد فطر و عيد قربان‏  [نماز عید فطر و قربان] مسأله 1407 احتیاط واجب آن است که نماز عید [...]