حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام زنان, احكام نماز|

حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم    [باید زن عقب تر از مرد بایستد] مسأله 886 بنا [...]