نماز بیماری که روی تخت دراز می کشد

۰۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز بیماری که روی تخت دراز می کشد در نوشتار قبل نماز بر روی صندلی مطرح شد از اینجا کلید [...]